Making sense of Whitsunday (Pentecost)
– even if you are a non-believer

Understanding Whitsunday through psychedelic experience and a Vedic mantra

Disclaimer: things you read here may be strange or mind-blowing at first. But read on. The world is more simple than you thought. Some strange events just – happened. You may say they who wrote them down were crazy. But what if not?

Whitsunday is one of the 3 main festivals of the Catholic Church, with the other two being Christmas and Easter. So it shows its importance.

There is even more to it: according to the Bible on Whitsunday the two main figures: Jesus and the Lord sent its 3rd “element”: the Holy Spirit to humans.

These together: the Lord, Jesus and the Holy Spirit are called the Trinity. And they claim the Trinity is one. In other words: they claim that there is one God and the Lord, Jesus and the Holy Spirit are 3 faces of the one God.

Still Whitsunday and the Holy Spirit is probably the hardest to understand festivities and subjects of all. What happened then? And why does it matter to all humans?

It is easy to understand Whitsunday through the lense of psychedelics and a Vedic old, very popular mantra.

Let me explain.

Whitsunday (Pentecost) in the Bible

Pentecost is on the 50th day after Easter (Easter is when Jesus died on the cross).

That day the Apostles, together with the community of Christ’s disciples, approximately 120 people gathered “into an upper room” in a building that tradition locates on Mount Zion, in the same room where Jesus had eaten His Last Supper earlier on.

Then they heard roaring sounds and light flashes descended on them. Then they could talk other languages that caused some public uproar.

It is said that what descended on them was the Holy Spirit.

The events are described in Acts 2:1-4:

“And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.”

So there were people who spoke in other languages than the ones they had previously known.

These events are exciting since some 120 people witnessed them.

Pentecost (Whitsunday) and the Holy Spirit?
Psychedelic experience to the rescue

Many people who participated in ayahuasca ceremonies or experienced LSD trips write about meeting the “source” – it is almost always big light, often a light wall.

I met this wall, as well. It was limitless, infinite. Made up of small lights, like small candles. Billions, Trillions of them. I touched this wall. And understood that all of us has a connection to this wall. That is the wall we are all coming from and going to. That is the “source”.

Note: during such a trip you just simply understand things, all of a sudden, they “drop into” your mind. My story is even more exciting, possibly beyond all imaginations. It would worth at least 3 Hollywood Oscars. I am not kidding. But that is another story. Disclaimer: no I had not read about that wall before my experience. Never ever. It was just there. I touched it.  In hindsight, after the ceremony I started to look it up – and there was it: all the articles about similar experiences.

I understood, as well, that this wall was an energy wall. And I understood immediately that when it comes to humans energy translates to love. So it was and is a love wall.

So we know what the Holy Spirit is.

It is, in its final form, unlimited energy that is available in abundance, accessible to all of us. Amongst humans it is translated into love. One can understand why Jesus emphasized love so often. He had connection to this wall. 

By the way: you do have a connection to this wall, as well. All of us. You can get energy from this wall, at any time.

You need not to pray to get it. It is just there for you. And you can distribute this energy to others through love.

The Moola mantra and the Holy Spirit

During my psychedelic trip there were plenty of music played. One of them was the Moola (=Hari Om Tat Sat) mantra. I fell in love with it.

I fell in love with the song first, then I checked out the meaning. A nice explanation of this simple mantra is here:

http://www.yogamag.net/archives/2000s/2007/haug07/hots.html

1 minutes to read – what applies to this topic is this:

“In the same way, there is a great invisible force. Nobody can see it and nobody has seen it, except for a few people who we call avataras.

The manifest reality, this world, is represented by the mantra ‘Hari’. ‘Om’ is the unmanifest reality, the unseen, invisible, uncreated aspect of the absolute. So, ‘Hari Om Tat Sat’ means ‘That is Truth’. That which I see with my eyes and that which is beyond my eyes are both the same, not different. The creator and the creation are not two. The creator has not created creation, but has manifested or transformed himself into creation.

So one of the most favorite mantra of all, the Moola mantra is talking about this “great invisible force”.

That is the Holy Spirit. Now you know.

All one all equal.

A Pünkösd értelme – még ha nem is vagy hívő

A Pünkösd megértése – pszichedelikus élményen és egy Védikus mantrán keresztül

Megjegyzés: Az itt olvasott dolgok eleinte furcsák vagy elgondolkodtatóak lehetnek. De olvass tovább. A világ egyszerűbb, mint gondolnád. Néhány furcsa esemény egyszerűen csak – megtörtént. Mondhatod, hogy azok, akik leírták, őrültek voltak. De mi van, ha nem?

Pünkösd a katolikus egyház 3 fő ünnepének egyike, a másik kettő a Karácsony és a Húsvét. Tehát fontos ünnep.

Még ennél is többről van szó: Pünkösd napján a Biblia szerint a két fő alak: Jézus és az Úr elküldte a harmadik “elemét”: a Szentlelket az embereknek.

Ezeket együtt: az Urat, Jézust és a Szentlelket Szentháromságnak hívják. És azt állítják, hogy a Szentháromság egy. Más szavakkal: azt állítják, hogy egy Isten van – és az Úr, Jézus és a Szentlélek az egyetlen Isten 3 arca.

Mégis a Pünkösd és a Szentlélek a legnehezebben érthető dolgok egyike. Miért számít ez minden ember számára?

Könnyű megérteni Pünkösdöt a pszichedelikumok és a védikus régi mantrák lencséjén keresztül.

Íme.

Pünkösd a Bibliában

Pünkösd a húsvét utáni 50. napon van (Húsvét ugyebár az, amikor Jézust keresztre feszítették).

Aznap az apostolok, Krisztus tanítványainak közösségével együtt, mintegy 120-an gyűltek össze „a felső szobába” egy épületben, amelyet a hagyomány a Sion-hegyen található, ugyanott, ahol Jézus korábban megette utolsó vacsoráját.

Aztán dübörgést hallottak és fényvillanásokat láttak. Aztán más nyelveken beszéltek, amelyek nyilvános felzúdulást váltottak ki: a városban erről sokan beszéltek.

Amit állít a Biblia: a Szentlélek szállt le rájuk.

Az eseményekről olvashatunk az Apostolok Cselekedetei 2:1-4 -ben a Bibliában:

Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Izgalmas, hogy nem csak egy-egy megfigyelő volt jelen, kb. 120-an látták, élték át ugyanazt.

Pünkösd és a Szentlélek? Pszichedelikumok segítenek

Sok ember, aki részt vett ayahuasca-szertartásokon vagy tapasztalt LSD-utazáson, arról ír, hogy találkozik a “forrással” – ez szinte mindig nagy fény, gyakran fényfal.

Találkoztam ezzel a fallal én is. Határtalan volt, végtelen. Kis fényekből állt, mint kis gyertyák. Milliárd gyertya, vagy fénypont. Megérintettem ezt a falat. És megértettem, hogy mindannyiunknak van kapcsolata ehhez a falhoz. Ez az a fal, ahonnan mindannyian jövünk és megyünk. Ez a “forrás”.

Megjegyzés: egy ilyen utazás során egyszerűen csak megérted a dolgokat, hirtelen “beeesnek” az elmédbe. Történetem még izgalmasabb, valószínűleg minden képzeletet felülmúl. Legalább 3 hollywoodi Oscart érne meg. Nem viccelek. De ez egy másik történet. Jogi nyilatkozat (:) : nem, tapasztalataim előtt nem olvastam erről a falról. Sohasem. Csak ott volt. Megérintettem. Utólag, a ceremónia után kezdtem utánanézni – és ott volt: az összes cikk írt hasonló tapasztalatokról.

Megértettem azt is, hogy ez a fal egy energiafal. És azonnal megértettem, hogy amikor az emberről van szó, az energia szeretetre változik. Így ez egyben egy szeretet-fal. Hülyén hangzik, de az.

Most már tudjuk, mi a Szentlélek.

Végső formájában ez korlátlan energia, ami mindannyiunk számára elérhető. Az emberek között ez szeretetté változik. Meg lehet érteni, miért hangsúlyozta Jézus ilyen gyakran a szeretetet. Volt kapcsolata a falhoz.

Egyébként: neked is van kapcsolatod ehhez a falhoz. Mindenkinek közülünk. Energiát nyerhetsz ebből a falból, bármikor.

Nem kell imádkoznod, hogy megszerezd. Neked is ott van. És ezt az energiát szereteten keresztül oszthatod meg másokkal.

A Moola mantra és a Szentlélek

Pszichedelikus utam során rengeteg zene szólt. Az egyik a Moola (= Hari Om Tat Sat) mantra volt. Beleszerettem.

Először beleszerettem, utána megkerestem, mit is jelent. Ezt találtam:

A kapcsolódó idézet a cikkből:

Ugyanilyen módon létezik egy hatalmas láthatatlan erő. Senki sem látja és senki sem látta néhány ember kivételével, akiket avatároknak hívunk.

A megnyilvánult valóságot, ezt a világot a „Hari” mantra jeleníti meg. Az „Óm” a nem megnyilvánult valóság; az abszolút, a végső valóság nem látott, láthatatlan, nem teremtett vetülete. Így tehát a „Hari Óm Tat Szat” az jelenti „Az az Igazság”. Az, amit a szememmel látok és az, ami a szemeimen túl van ugyanaz, nem különböznek. A teremtő és a teremtett világ nem kettő. A teremtő nem megteremtette a világot, hanem megnyilvánult, avagy magát transzformálta át a teremtett világgá.

Szóval a legnépszerűbb mantrák egyike, a Moola Mantra erről a láthatatlan erőről szól.

Ez a Szentlélek. Most már tudod.

Minden egy, minden egyenlő.